Tájház — Kispiac

Tájház — Kispiac

Uticélok / Délvidék / Bácska

Látnivaló
Hazajáró Pont

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Belépődíj és tárlatvezetés: Becsületkassza alapján

Üdvözlő pálinka: Ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Adamov Judit

24416 Kispiac
Oslobodjenja 3. (Felszabadulás utca 3.)
(Szerbia)

A Tájház a Vásártérrel szemben található. A főútról (ha Magyarkanizsa felől érkezünk) a 'Vásártér' táblánál kell balra fordulni, majd az utca végén, a vásártérnél jobbra. Ezen az úton tovább egyenesen, amíg jobb oldalon megpillantjuk a Tájházat. GPS 46.061956 / 19.922063


GPS: 46.06213, 19.92287

Telefonszám:

00 381 63 848 8930

Weboldal:

https://www.facebook.com/kispiaci.tajhaz/

E-mail:A vásár­tér mel­lett, a vidék­re jel­lem­ző régi paraszt­ház­ban talál­juk a kis­pi­a­ci Táj­há­zat, amely az egy­kor a falu és a kör­nyék­be­li tele­pü­lé­se­ken élők min­den­nap­ja­it és szo­ká­sa­it mutat­ja be régi hasz­ná­la­ti tár­gya­kon, és fény­ké­pe­ken keresz­tül. A három­osz­ta­tú paraszt­ház egy­ko­ri lak­ré­szé­ben kapott helyet a kiál­lí­tás. Kis­pi­ac alig 15 perc autó­út­ra fek­szik Hor­gos­tól. A táj­ház meg­te­kin­té­sé­hez elő­ze­tes beje­lent­ke­zés szük­sé­ges.

Az első szo­bá­ban a régi paraszt élet emlé­ke­it tekint­he­ti meg az ide­lá­to­ga­tó, töb­bek között a vidék­re jel­lem­ző feke­te meny­asszo­nyi ruhát is. Meg­is­mer­ked­het a régi bács­kai eskü­vői szo­ká­sok­kal.

A máso­dik szo­ba a magyar­ka­ni­zsai Fehér Anná­nak állít emlé­ket. Az 1925-ben szü­le­tett pol­gá­ri szár­ma­zá­sú lány pár­tá­ban maradt, így ide kerül­tek egy­ko­ri hasz­ná­la­ti tár­gyai, és egy magyar motí­vu­mok­kal díszí­tett női ruha is, amit az 1941-es dél­vi­dé­ki bevo­nu­lás után büsz­kén visel­tek a váro­si, pol­gá­ri éle­tet élő lányok, asszo­nyok.

Az egy­ko­ri istál­ló épü­le­tét Kis­pi­ac falu vala­ha ott élt lakó­i­nak fény­ké­pei díszí­tik. A képek­kel olyan hely­be­li embe­rek, csa­lá­dok emlé­két és tör­té­ne­te­it visszük tovább, amit szí­ve­sen meg­osz­tunk ven­dé­ge­ink­kel is. Ők vala­mi­lyen módon nyo­mot hagy­tak a falu tör­té­nel­mé­ben. Itt kapott helyet az ebéd­lő is, ahol min­den vásá­ri napon (min­den hónap utol­só vasár­nap­ja) vár­juk ven­dé­ge­in­ket. Kis­pi­ac híres a nyüzs­gő havi kira­ko­dó­vá­sá­ra­i­ról. Nagy láto­ga­tott­ság, bő áru, és jószág kíná­lat­tal. Amennyi­ben a hónap utol­só vasár­nap­ján láto­gat el vala­ki falunk­ba, részt vehet a vásá­ri for­ga­tag­ban is, és külön­fé­le helyi éte­le­ket fogyaszt­hat. A kis­pi­a­ci bir­ka­pör­költ sok ven­dég ked­ven­ce lett.

A táj­ház egész évben vár­ja ven­dé­ge­it, cso­por­to­kat beje­lent­ke­zés alap­ján tudunk fogad­ni. Igény sze­rint ételt is biz­to­sí­tunk. Min­den láto­ga­tó ide­gen­ve­ze­tés­ben része­sül a táj­ház kiál­lí­tott tár­gyai között, és kör­nye­ze­té­ben.

Köves­se­tek min­ket a Face­boo­kon: https://www.facebook.com/kispiaci.tajhaz/