Szovátafürdő és a Medve-tó

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
4/10

Cso­dás erdei kör­nye­zet­ben fek­szik Szo­vá­ta. A régi kicsiny falu alig 150 év alatt lett nagy­hí­rű üdü­lő­köz­pont­tá, Sóvi­dék egyet­len váro­sá­vá, ter­mé­sze­tes sós tava­i­nak köszön­he­tő­en. Közü­lük a leg­na­gyobb és leg­is­mer­tebb a völgy­kat­lan­ban fek­vő Med­ve-tó. A kite­rí­tett med­ve­bőr­re emlé­kez­te­tő for­má­jú tó az 1870-es évek­ben kelet­ke­zett, egy víz­nye­lő elzá­ró­dá­sá­val. Hír­ne­vét annak is köszön­he­ti, hogy a világ leg­na­gyobb és Euró­pa egyet­len helio­ter­mi­kus – azaz nap­tól mele­ge­dő – sós tava­ként tart­ják szá­mon. A néhol 18 méte­res mély­sé­get is elérő, rend­kí­vül sós tó ugyan­is a fel­szí­nén kép­ző­dött vékony édes­víz­ré­teg hatá­sá­ra a nap­sü­tés­től foko­za­to­san fel­me­leg­szik. A szó­ra­koz­ni és a gyó­gyul­ni vágyó turis­tá­kat szol­gál­ja a Med­ve-tó körü­li für­dő­te­lep, ami a szá­zad­for­du­lón kez­dett kiépül­ni. A monar­chi­át idé­ző fara­gott fator­ná­cos vil­lá­kat ma már egy­re inkább kiszo­rít­ják a modern hote­lek.

Hazajáró epizódban szerepelt: