Szörényvár

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
2/10

A Kár­pát-meden­cé­ből a Zsil, az Olt és a Bodza szo­ro­sai mel­lett a Vas­ka­pu is kifo­lyást jelent a Feke­te-ten­ger irá­nyá­ba. Ezt a stra­té­gi­ai átke­lőt őriz­te egy­kor Szö­rény­vár. Már a római idők­ben Tra­i­a­nus csá­szár hidat épít­te­tett itt, ami elpusz­tult a nép­ván­dor­lás for­ga­ta­gá­ban. Aztán az Árpád-házi ural­ko­dók ide­jén IV. Béla király 1227-ben lét­re­hoz­ta a szö­ré­nyi bán­sá­got. A 15. szá­zad­ban a vég­vár­rend­szer egyik fon­tos bás­tyá­ja volt Szö­rény­vár.

A Duna part­ján még ma is lát­ha­tó­ak a MAHART egy­ko­ri épü­le­tei.

Hazajáró epizódban szerepelt: