Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ — Drégelypalánk

Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ — Drégelypalánk

Uticélok / Felvidék / Hont

Látnivaló
Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Kedvezmény a belépő árából: 25%

A kedvezmény határozatlan időre szól

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Pásztor Ildikó

2646 Drégelypalánk
Fő út 22.
(Magyarország)

GPS: 48.05019, 19.05212

Telefonszám:

+36 30 5766089 (Pásztor Ildikó)

Weboldal:

http://www.dregelyvara.hu

E-mail:Hét­vé­gén és ünnep­na­po­kon is nyit­va tart a SZONDI KIÁLLÍTÓTÉR és TURISZTIKAI KÖZPONT, ahol töb­bek között
a régé­sze­ti lele­tek tára a Dré­gely és Palánk várá­ból elő­ke­rült régé­sze­ti lele­te­ket mutat­ja be, de meg­te­kint­he­tő az iro­da­lom­tör­té­ne­ti kiál­lí­tás, a Táj­szo­ba és a Paj­ta is. Lehe­tő­ség van a Szon­di legen­dá­ja (Dré­gely­vár ost­ro­ma 18 perc­ben) és a Szent Sír­hely című (Dré­gely­vár tör­té­net 18 perc­ben) fil­mek vetí­té­sé­re. Szá­mos érde­kes, élményt nyúj­tó prog­ram­aján­lat­tal vár­juk az érdek­lő­dő­ket! Dré­gely­pa­lánk­ra, Dré­gely várá­hoz és kör­nyé­ké­re szer­ve­zett kirán­du­lá­sok­hoz, prog­ra­mok­hoz nyúj­tunk segít­sé­get a nap 24 órá­já­ban.