Szolyva

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
2/10

Fáj­dal­ma­san szép jel­kép áll itt, a Lator­ca-part­ján. Ahogy a Kár­pá­tok kere­te­zik Szoly­vát, úgy kere­te­zi a tele­pü­lés is hazánk tör­té­nel­mét. Hatá­rá­ban egy hon­fog­la­lás kori magyar har­cos 1870-es évek­ben fel­tárt sír­he­lye üze­ni: erre jöt­tek őse­ink, Árpád népe bir­tok­ba ven­ni örök­sé­gét. És éltünk itt e tájon jó ezer éve már, ami­kor a kelet­ről jött isten­te­len esz­me és a nyu­ga­ti áru­lás hara­pó­fo­gó­já­ba került Észak­ke­let-Magyar­or­szág.

Így tör­tén­he­tett meg, hogy ahol bejöt­tünk, több mint 1000 esz­ten­dő eltel­té­vel, a máso­dik világ­há­bo­rú végén, ugyan­itt, Szoly­vá­nál gyűj­töt­ték össze és hur­col­ták el a szov­jet bol­se­vi­kok a magya­ro­kat kelet­re, mond­ván, hogy egy kicsi pár napos mun­ká­ra, „malen­kij robot­ra” viszik őket. Ebből lett aztán a több tíz­ezer áldo­za­tot köve­te­lő nép­ir­tás: sokan még a cél­ál­lo­má­sig sem jutot­tak el, máso­kat éve­kig ember­te­len mun­ká­ra kény­sze­rí­tet­tek, távo­li szov­jet kon­cent­rá­ci­ós tábo­rok­ban. A Gulag halál­tá­bo­ra­i­ba hur­col­tak­nak csak töre­dé­ke tér­he­tett haza. Az áldo­za­tok emlé­két őrzi a szoly­vai Emlék­park, vala­mint a 2008-ban fel­ava­tott kápol­na.

Hazajáró epizódban szerepelt: