Szerednye

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
2/10

Az Úr 1572. esz­ten­de­jé­ben egy meg­tört, meg­gyö­tört fér­fi­em­ber érke­zett az Erdé­lyi Feje­de­lem­ség észak­ke­le­ti csücs­ké­be, Sze­red­nye várá­ba. A koráb­ban világ­ra­szó­ló dia­dalt ara­tó kapi­tány, három évnyi bör­tön­ből sza­ba­dul­va itt húzó­dott meg a poli­ti­ka viha­rai elől. Eger leg­fé­nye­sebb csil­la­gát, Dobó Ist­vánt itt érte utol a halál is.

A szebb napo­kat is meg­élt erő­döt egyéb­ként a temp­lo­mos lovag­rend épít­tet­te, a 13. szá­zad kör­nyé­kén. Később a pálo­so­ké, a Dru­get­he­ké, a Páló­czi­a­ké, majd a Dobó csa­lá­dé lett. A 17. szá­zad­ban a Rákó­czi­ak kezén a kuruc­moz­ga­lom fon­tos táma­szá­vá vált. Aztán 1711 után már nem akadt lakó­ja, aki fel­újít­sa. Azóta dacol némán az évszá­za­dok múlá­sá­val.

Sze­red­nye és a kör­nye­ző domb­vi­dék Kár­pát­al­ja egyik leg­ré­gibb sző­lő-és bor­ter­me­lő vidé­ke. Itt van az a bor­pin­ce is, melyet a hagyo­mány sze­rint Dobó Ist­ván készít­te­tett török fog­lyok­kal. A pin­ce­la­bi­rin­tus falán a 16. szá­zad­ból szár­ma­zó kőbe vésett latin fel­irat is meg­erő­sí­ti, hogy a pin­ce a sze­red­nyei vár bir­to­ko­sai, Dobó Ist­ván és Dobó Domi­ni­ka ide­jé­ben ása­tott. A száj­ha­gyo­mány úgy tart­ja, hogy a pin­cét föld alat­ti folyo­só köti össze az ung­vá­ri, vala­mint a mun­ká­csi vár­ral. Az állan­dó leve­gő­hő­mér­sék­let és a vul­ka­ni­kus szik­la­fal póru­sa­in beszi­vár­gó tisz­ta leve­gő­ből ere­dő egye­di mik­ro­klí­ma kivá­ló­an alkal­mas­sá teszi bor­tá­ro­lás­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: