Szentjobb

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
2/10

Szent Ist­ván kul­tu­sza máig élő hagyo­mány Biha­r­or­szág­ban. Szent­job­bot közel ezer évvel ezelőtt még Bere­kis­nek hív­ták. Aztán 1061-ben, mikor Szent Ist­ván kirá­lyunk sír­ját fel­bon­tot­ták a Merc­u­ri­us neve­ze­tű szé­kes­fe­hér­vá­ri apát álmá­ban uta­sí­tást kapott egy angyal­tól, hogy Szent Ist­ván király­nak a jobb kar­ját el kell onnan mene­kí­te­ni. Úgy érke­zett ő ide erre a vidék­re, és itt tele­pe­dett le, tár­sá­val együtt. Egy famo­nos­tort épí­tett, és őriz­ték Szent Ist­ván jobb kar­ját mint­egy húsz éven keresz­tül. 1081-ben Szent Lász­ló érte­sül arról, hogy meg­van az elve­szett­nek hitt kar, eljön erre a tele­pü­lés­re, és Ő neve­zi át a falut Szent­jobb­nak. Egy kőmo­nos­tort épí­tett, és onnan­tól kezd­ve majd­nem 400 éven keresz­tül, fel­vált­va, ben­cés és pálos szer­ze­te­sek őrzik itt Szent Ist­ván király­nak a jobb kar­ját.

A falu lakos­sá­ga ma is magyar. A Szent Jobb tisz­te­le­te napig meg­ma­radt, de hoz­zá tar­to­zik a Mária kul­tusz is. Szent­jobb ma a Nagy­vá­ra­di Egy­ház­me­gye Mária kegy­he­lye.

Hazajáró epizódban szerepelt: