Szent Imre emlékezete (Hegyközszentimre, Adorján, Bihar)

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
2/10

Úgy tart­ja a legen­da, hogy Szent Ist­ván fiát ked­velt vadász­te­rü­le­tén, az Igy­fon erde­jé­ben érte a halál. S miu­tán a her­ce­get is szent­té avat­ták, halá­la hely­szí­né­nek köze­lé­ben, a Berettyó mel­let­ti dom­bon fel­épí­tet­ték a Szent Imre apát­sá­got.

Ma már csak a falu neve és a her­ceg szob­ra őrzi emlé­két Hegy­köz­szent­im­rén. 

Már rég elmúlt az az idő, mikor Hegy­köz köz­pon­ti tele­pü­lé­se a Bor­sa csa­lád bir­to­ka, Ador­ján volt. Egy cson­ka öreg­to­rony, ennyi maradt a dicső múlt­ból Sza­lárd köz­ség hatá­rá­ban.

Elő­de­ink Bihar föld­vá­rát később a róla elne­ve­zett vár­me­gye és püs­pök­ség első szék­he­lyé­vé tet­ték. A magyar trón­örö­kös her­ce­gek rend­re innen irá­nyí­tot­ták a duká­tust. Aztán jött a tatár és az addig fényes Bihar hosszú idő­re mély álom­ba szen­de­rült.

Ezer esz­ten­dő­vel Árpád vár­fog­la­lá­sa után turul­ma­da­ras emlék­mű­vet avat­tak a vár­ban. De végül jött a román, és Bihar emlék­osz­lo­pa is rom­ba dőlt. Csak egy csonk maradt, és fel­ira­tá­nak fájó emlé­ke: Állj kőem­lék, állj a vég­te­len­sé­gig! Jel­ké­pe­ként a hon­sze­re­tet­nek. Hont sze­ret­ni vég­le­he­le­té­ig Tanítsd min­den fiát e nem­zet­nek.

Hazajáró epizódban szerepelt: