Szemenik-csúcs

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
4/10

A szik­lák­kal jelölt tető­ről a leg­mar­kán­sabb kilá­tás észak­ke­let felé nyí­lik, amer­re a Temes meden­cé­je fölött ele­men­tá­ri­san tör az ég felé a Szár­kő, s mögöt­te, szin­te egy­be­ol­vad­va szom­széd­já­val a God­ján-hegy­ség.

Kelet­re a Cser­na-völ­gye fölött a Cser­nai-hava­sok maga­sabb csú­csai emel­ked­nek.

A másik irány­ban a Sze­me­nik-hegy­ség eró­zi­ós küszö­be­it tanul­má­nyoz­hat­juk. A Szörény­or­da­si-meden­ce terül el alat­tunk. Fölöt­te a Kis-Sze­me­nik ala­cso­nyabb, erdő­vel fedett hátai húzód­nak. Mögöt­tük a távol­ban a Rusz­ka-havas is fel­tű­nik.

Hazajáró epizódban szerepelt: