Székelykeresztúr

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
1/10

A helyi legen­da sze­rint Pető­fit itt, Szé­kely­föld nyu­ga­ti kapu­já­ban a ’kereszt­úr-szé­li tima­fal­vi teme­tő­ben han­tol­ták el. Bár köl­tőnk sír­he­lye isme­ret­len, a ’kereszt­úri Gyár­fás kúria, aho­va 1849. júli­us 30-án Bem tábor­nok kísé­re­té­ben meg­ér­ke­zett Pető­fi, való­sá­gos zarán­dok­hely, ugyan­is itt áll az a kör­te­fa, amely alatt Pető­fi meg­ír­ta utol­só köl­te­mé­nyét.

De per­sze van szép temp­lo­muk az uni­tá­ri­u­sok­nak és a refor­má­tu­sok­nak is.

A város köz­pont­já­ban van a tér­ség táj­mú­ze­u­ma, gaz­dag gyűj­te­ménnyel és sza­bad­té­ri nép­raj­zi rész­leg­gel.

Hazajáró epizódban szerepelt: