Szávaszentdemeter

Uticélok / Délvidék / Szerémség
Nehézségi szint:
2/10

A Szá­va bal part­ján, ahol a Sze­ré­mi-sík a Tar­cal lej­tő­i­vel talál­ko­zik, ott fek­szik Szá­va­szent­de­me­ter. Vajon tudják‑e modern­ko­ri lakói, micso­da múlt van a lábuk alatt. Már a kel­ták meg­te­le­ped­tek itt, majd a róma­i­ak, akik Sir­mi­um Colo­ni­át Pan­nó­nia pro­vin­cia egyik virág­zó köz­pont­já­vá fej­lesz­tet­ték. Az óko­ri város rom­jai között sétál­va jó, ha tud­juk, hogy olyan tör­té­nel­mi ala­kok szü­let­tek itt, mint Aure­li­a­nus, Tra­i­a­nus, Maxi­mi­li­á­nus csá­szár, vagy éppen Szent Deme­ter vér­ta­nú, aki­nek tisz­te­le­té­re már az V. szá­zad­ban temp­lom épült. A keresz­tény­ség igen korán gyö­ke­ret vert itt, így a város hamar püs­pö­ki szék­hely lett. Aztán jöt­tek a hunok, majd az ava­rok, végül a magya­rok, akik újjá is épí­tet­ték Szá­va­szent­de­me­tert. A török hódolt­ság szá­za­dai után a Habs­burg kato­nai határ­őr­vi­dék­hez tar­to­zott, aztán jött Tri­a­non és beke­be­lez­ték a külön­bö­ző dél­szláv állam­ala­ku­la­tok

Hazajáró epizódban szerepelt: