Szászsebes

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
2/10

A Sebes-patak men­tén fek­szik a szé­ke­lyek egyik ősi köz­pont­ja, Sebes. Erről a vidék­ről köl­töz­tek a szé­ke­lyek a 12. szá­zad­ban a Három­szé­ki-meden­ce kör­nyé­ké­re, amit aztán el is nevez­tek Sep­si­szék­nek. Helyük­re szá­szok tele­pül­tek, így lett a kör­nyék­ből Szász­se­besszék. A céhek­től nyüzs­gő sza­bad kirá­lyi várost a török veszély miatt a 14. szá­zad­tól falak­kal övez­ték, még­sem tudott ellen­áll­ni a hódí­tók­nak.

A főté­ri Feje­del­mek háza már az Erdé­lyi Feje­de­lem­ség korát idé­zi. Feje­del­mi szál­lás és ország­gyű­lé­sek szín­he­lye is volt. Falai között hunyt el 1540-ben Sza­po­lyai János kirá­lyunk.

Volt, hogy a mold­va­i­a­kat ver­te itt Kemény János szé­kely sere­ge, más­kor meg Iza­bel­la király­né sor­sá­ról dön­tött a szász­se­be­si ország­gyű­lés. A kuruc har­cok ide­jén a csá­szá­ri­ak dúl­ták fel. A sok viszály meg is rit­kí­tot­ta Sebes lélek­szá­mát, amit a 18. szá­zad­ban újabb német tele­pe­sek­kel pótol­tak. Az 1848–49-es har­cok­nak is szín­te­re volt, a pis­ki csa­tá­ba indu­ló Bem tábor­nok itt tün­tet­te ki hűsé­ges had­se­gé­dét, Pető­fi Sán­dort. De Mühl­bach szász maradt. A több­ség már a 16. szá­zad­ban evan­gé­li­kus­sá lett, s át is vet­ték az Árpád-kori bazi­li­kát, ame­lyet Erdély egyik leg­na­gyobb temp­lo­má­vá bőví­tet­tek.

A temp­lom mel­lett már a 14. szá­zad­tól az isko­la jelen­tet­te a foly­to­nos­sá­got. Az egy­ko­ri szász evan­gé­li­kus gim­ná­zi­um mai épü­le­te 1865-ből való.

Érde­kes ház a váro­si hely­őr­ség régi szék­he­lye, ami 1861-ben került Franz Bin­der bir­to­ká­ba. A híres Afri­ka-uta­zó a hom­lok­za­ti frí­zek­ben örö­kí­tet­te meg kalan­do­zá­sa­it.

De van még itt egy szent hely, ahol a múlt­ba réve­dés mel­lett már a jelent is ünne­pel­het­jük és a szebb jövő­ben is remény­ked­he­tünk. A 13. szá­za­di ere­de­tű feren­ces temp­lom és kolos­tor egy­szer domon­kos, más­kor feren­ces szer­ze­te­sei szá­za­do­kon át szol­gál­ták Istent, míg­nem 1951-ben az ate­is­ta dik­ta­tú­ra elhur­col­ta innen a bará­to­kat. Csak a 2000-es évek­ben tér­het­tek vissza, azóta újra feren­ces élet­tel telt meg a fel­újí­tott épü­let.

Hazajáró epizódban szerepelt: