Szászorbó

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
2/10

Szá­szor­bó öreg hegyi temp­lo­ma, a Berg­kirche ma már magá­nyo­san árvál­ko­dik. Rég volt, ami­kor az innen elköl­tö­zött szé­ke­lyek elmen­tek és bené­pe­sí­tet­ték Orba­i­szé­ket. A helyük­re jött szá­szok aztán ide is temp­lom­erő­döt épí­tet­tek. Kel­lett is a véde­lem, hisz a hegye­ken túl­ról volt, hogy török rab­ló­por­tyák, más­kor havas­al­föl­di romá­nok tör­tek be hegy­al­já­ra. A kró­ni­kák sze­rint 1599-ben Vitéz Mihály csa­pa­ta­i­nak véreng­zé­sét Orbó 400 csa­lád­já­ból csu­pán 16-an élték túl. De a szá­szok nem adták fel, újra­épí­tet­ték a fala­kat, melyek 1658-ban ellen­áll­tak a tatár roha­mok­nak, és mit ad Isten 1705-ben már a csá­szá­ri­ak ost­ro­mol­ták. De nap­ja­ink­ban német­nek és magyar­nak is csak emlék­nyo­ma­it lát­juk az elcsen­de­sült Orbón. Más nyel­vet beszél­nek már erre­fe­lé.

Hazajáró epizódban szerepelt: