Szászavinc

Uticélok / Erdély / Mócföld
Nehézségi szint:
2/10

Veres­pa­tak­tól kelet­re a Veres­völgy­ben már nem ara­nyat, hanem rezet rejt a föld. Itt ékte­len­ke­dik, mint egy hatal­mas ami­fi­te­át­rum a szás­za­vin­ci réz­bá­nya. 1977-ben nyi­tot­ták meg, azóta zabál­ják fel a hegyet a fent­ről apró boga­rak­nak tűnő hatal­mas mun­ka­gé­pek.

Kel­lett a hely a réz után maradt zagy­nak is. Cea­us­es­cu meg vala­mi­ért épp a hegyek közé szo­rult Szás­za­vinc völ­gyét néz­te ki zagy­tá­ro­ló­nak.

Nem zavar­ta, hogy már fog­lalt a völgy. Így lett, hogy Szás­za­vinc több mint ezer lakó­já­nak 1986-ban egyik pil­la­nat­ról a másik­ra távoz­nia kel­lett. Talán vissza se néz­tek, hogy ne kell­jen lát­ni­uk, hogy borít­ja be háza­i­kat, temp­lo­mu­kat, isko­lá­ju­kat, teme­tő­jü­ket, addi­gi éle­tü­ket a vörös vesze­de­lem. Aki­nek tér­kép e táj, nem is gon­dol­ná, hogy a bánya­hor­da­lék egy falut rejt, ha nem lóg­na ki a zagy­ból memen­tó­ként a domb­ra épült közép­ko­ri temp­lom tor­nya.

Hazajáró epizódban szerepelt: