Szamobor

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
2/10

Sza­mo­bor magyar kötö­dé­sét a vár­nál kell keres­nünk. V. Ist­ván, Kál­mán her­ceg, IV. Béla, Mátyás király, a Cil­le­i­ek, a Frange­pá­nok, a Zrí­nyi­ek, az Erdődyek… Ilyen nagy nevek kötőd­nek a sza­mo­bo­ri vár­hoz. Érde­mes meg­em­lé­kez­nünk itt az 1441-es évről, ami­kor Erzsé­bet király­nő és Ulász­ló hadai ütköz­tek meg a vár alat­ti mezőn. A csa­tá­ból a király­nő hadai kerül­tek ki győz­te­sen, így a koráb­ban a Cil­le­ik­hez tar­to­zó vár magyar fenn­ha­tó­ság alá került.

A vár­ból erdei séta­ös­vény vezet a város­ba. Maga Sza­mo­bor egyéb­ként régeb­bi a várá­nál, már Kál­mán her­ceg­től kivált­sá­go­kat kapott, majd IV. Béla sza­bad kirá­lyi váro­si rang­ra emel­te.

A köz­pont mai arcu­la­ta egy nagy tűz­vész után ala­kult ki az 1800-as évek­ben.

Aki Sza­mo­bor­ban jár, érde­mes meg­kós­tol­nia a mél­tán híres sza­mo­bo­ri kré­mest.

Hazajáró epizódban szerepelt: