Sydney

Uticélok / Ausztrália

Syd­ney az ország kul­tu­rá­lis, gaz­da­sá­gi és turisz­ti­kai köz­pont­ja. Két hatal­mas öböl közé épült. A Syd­ney Har­bor ma már a világ leg­na­gyobb ter­mé­sze­tes kikö­tő­je, mely­nek képét meg­ha­tá­roz­za az Ope­ra­ház és a Har­bour Bridge.

A sok vízi útnak hála a hajó­zás itt a min­den­na­pi tömeg­köz­le­ke­dés része. Érde­mes hajó­ra száll­ni, és a híres Kikö­tői-híd alatt átha­józ­va érkez­ni az ope­ra­ház­hoz.

Ha vala­mi­ben erős Syd­ney, azok remek ten­ger­par­ti strand­jai. Közü­lük is a leg­hí­re­sebb a ször­fö­zők ked­ven­ce, a Bon­di Beach.

Hazajáró epizódban szerepelt: