Split

Uticélok / Délvidék / Dalmácia
Nehézségi szint:
2/10

Split iga­zi nyüzs­gő ten­ger­par­ti nagy­vá­ros, ipa­ri köz­pont, kikö­tő­je lát­ha­tó­an hatal­mas hajó­for­gal­mat bonyo­lít le.

Split 1105-ben Kál­mán király sere­gei által magyar ura­lom alá került. Ezután évszá­za­do­kon át küz­döt­tünk bir­tok­lá­sá­ért, hol Velen­cé­vel, hol Bizánc­cal, míg végül 1420-tól 1797-ig Velen­ce város­ál­lam bir­to­ka lett. Később oszt­rák ura­lom alá került, majd Jugo­szlá­via része lett, míg­nem Hor­vát­or­szág kivív­ta füg­get­len­sé­gét.

Mon­dunk még egy dicsér­tes­sé­ket, a hor­vá­tok leg­na­gyobb hit­té­rí­tő püs­pö­ké­nek Nini Ger­gely­nek, és bár nem vagyunk babo­ná­sak, azért jó turis­ta mód­já­ra simo­gas­suk meg sze­ren­csét hozó nagy­láb­uj­ját is.  A palo­ta fala­i­ba beköl­tö­zött város min­den tör­té­nel­mi érá­ban meg­kap­ta sajá­tos jegye­it

A több mint nyolc évszá­za­dos szo­ros hor­vát – magyar kap­cso­la­tok ide­jén sok magyar for­dult meg hosszabb-rövi­debb ide­ig a város­ban. A leg­újabb kor­ban két hul­lám­ban érkez­tek, elő­ször a jugo­szláv idők­ben a Dél­vi­dék külön­bö­ző része­i­ből, majd az elmúlt évti­ze­dek­ben, főleg mun­ka­le­he­tő­ség és házas­ság útján jutot­tak ide, a Dal­mát Ten­ger­mel­lék­re. Szór­vány­ban élő közös­sé­gü­ket hiva­tott össze­fog­ni az Új Magyar Kul­tu­rá­lis köz­pont egye­sü­le­te, amely kiemelt hang­súlyt fek­tet a magyar nyelv és hagyo­má­nyok meg­őr­zé­sé­re és tovább adá­sá­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: