Sólyomkő

Sólyomkő

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
5/10

Azt mesé­lik a fia­tal Ferencz József 1852-ben innen szem­lél­te meg a Tus­ná­di-szo­rost, és dön­töt­te el, hogy újjá­épít­te­ti a sza­bad­ság­harc ide­jén tönk­re­ment Tus­nád­für­dőt. A város felett emel­ke­dő vul­ka­ni­kus szik­la­ta­réj a Nagy-Pilis­ke egyik kele­ti mel­lék­ge­rin­cén talál­ha­tó. Az ande­zit szik­lá­kon 824 méte­res magas­ság­ban egy kereszt mel­lől tekint­he­tünk le az Olt völ­gyé­ben fek­vő Tus­nád­für­dő­re. Szem­ben a Vár-tető, a Kom­lós-tető, a Szur­dok-tető és a Nagy-Cso­mád feny­ve­sek­kel borí­tott csú­csai lát­ha­tók. Az Alsó-Sólyom­kő szik­lá­in egy­kor vár állott, amely­nek már csak rom­jai lát­ha­tók. A Sólyom­kő egyéb­ként védett terü­let, kiemel­ke­dő érté­ke a Tele­ki hölgy­mál (Hie­ra­ci­um tele­ki­anum) amely csak itt for­dul elő a vilá­gon. Figye­lem­re­mél­tó hely a túl­só völgy felett emel­ke­dő Torony­kö­vek és az Olt felett átíve­lő füg­gő­híd is.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a szik­lán álló kereszt.
Magas­ság: 824 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés: Tus­nád­für­dő­ről a piros három­szög jel­zé­sen (1,1 km; 45 perc; 212 méter szint­emel­ke­dés).

Hazajáró epizódban szerepelt: