Sljeme (Szelemen, 1033 m)

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
3/10

Nem nehéz kita­lál­ni, hogy a Med­ved­ni­ca-hegy­ség egy­kor med­vék élő­he­lye volt. Ma már eltűnt innen a nagy­vad, így nyu­god­tan túráz­ha­tunk a hegy­ség leg­ma­ga­sabb csú­csá­ra, a Sze­le­men­re. Innen cso­dás kilá­tás nyí­lik a város­ra és a Zág­rá­bi-meden­cé­re.

A Med­ved­ni­ca vadon­ja a ter­mé­szet mel­lett a tör­té­ne­lem­ről is mesél. A Zrí­nyi­ek a 16. szá­zad­ban kap­tak nemes­fém kiter­me­lé­si jogot, azóta műkö­dött itt ezüst­bá­nyá­juk. Ma a járat­rend­szer­nek egy pará­nyi sza­ka­sza láto­gat­ha­tó, veze­tő­vel. A legen­da sze­rint a bánya járat­rend­sze­re egé­szen Zág­ráb tör­té­nel­mi köz­pont­já­ig, a Fel­ső­vá­ro­sig ter­jesz­ke­dett.

Hazajáró epizódban szerepelt: