Siklód

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
1/10

A Sóvi­dé­ki-domb­ság leg­észa­kibb falu­ja, a Sik­lód patak völ­gyé­ben fek­szik, zsák­fa­lu, így sike­rült meg­őriz­nie archa­i­kus arcu­la­tát, jel­leg­ze­tes hegy­vi­dé­ki szé­kely ház­tí­pu­sa­it. A temp­lom Kós Károly ter­vei alap­ján épült. A helyi­ek hűen őrzik hagyo­má­nya­i­kat, nép­szo­ká­sa­i­kat, vala­mint épí­tett örök­sé­gü­ket. A köz­pont­ban lévő táj­ház­ban a sik­ló­di embe­rek min­den­nap­ja­i­val ismer­ked­het meg az ide­lá­to­ga­tók.

Hazajáró epizódban szerepelt: