Savanyúkút

Uticélok / Őrvidék

Sava­nyú­kút neve­ze­tes gyógy­üdü­lő­he­lye a bécsi, buda­pes­ti és sop­ro­ni pol­gá­rok­nak. Szén­sa­vas sava­nyú­vi­zét már a róma­i­ak is ismer­ték. 1800-ban Ester­há­zy Mik­lós her­ceg kezd­te kiépí­te­ni, majd Josef Fink bécs­új­he­lyi orvos vet­te haszon­bér­be, aki gyógy­in­té­ze­tet épí­tett. A für­dő s a körü­löt­te kiala­ku­ló falu 1901-ben Sava­nyú­kút néven önál­ló köz­ség lett.

Hazajáró epizódban szerepelt: