Sárkányok kertje

Uticélok / Partium / Szilágyság
Nehézségi szint:
3/10

Almás-Gal­ga­fa­lu hatá­rá­ban talál­juk a lenyű­gö­ző Sár­ká­nyok kert­jét. Külön­bö­ző kőzet­ta­ni fel­épí­té­sű tor­nyo­kat cso­dál­ha­tunk meg itt, az ösvény is egész jól kiépí­tett. Ter­mé­sze­te­sen egy legen­da is kap­cso­ló­dik ehhez a ter­mé­sze­ti kép­ződ­mény­hez, mely így szól:

A kör­nyé­ken élt vala­ha egy cso­dá­la­to­san szép pász­tor­le­ány, aki­be bele­sze­re­tett egy nyal­ka vadász. Mivel a lány sze­gény volt, mint a temp­lom ege­re, a sze­rel­mü­ket nem néz­te jó szem­mel az a módos gaz­da, aki a lányát a vadász­nak szán­ta. Egy­szer, ami­kor a pász­tor­le­ány és a vadász­le­gény beszéd­be ele­gye­dett, a juhok szét­szé­led­tek, és a tilal­mas­ban kezd­tek legel­ni. A gaz­da, ami­kor ész­re­vet­te ezt, elát­koz­ta a pász­tor­le­ányt, mire az azon nyom­ban kővé vált a juha­i­val együtt. Haj­na­lon­ként és alko­nyat­kor az árnyé­kok játé­ká­ban fel­fe­dez­het­jük a juh­nyá­jat.”

Hazajáró epizódban szerepelt: