Ruszkabánya

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
2/10

Rusz­ka­bá­nyán ma már csak a monog­ram­ját talál­juk a hazá­ért halt bánya­mér­nök, Mad­res­pach Károly sír­em­lé­kén. Itt érde­mes meg­em­lé­kez­ni azok­ról a virág­zó reform­ko­ri idők­ről, ami­kor Mader­s­pach Károly a Hof­mann test­vé­rek­kel össze­fog­va, fel­tár­ta a köze­li érc­le­lő­he­lye­ket és fel­vi­rá­goz­tat­ta a Rusz­ka-völ­gyét.

Rusz­ka­bá­nya csil­la­ga azon­ban leha­nyat­lott, a hegy nem adott több vas­ér­cet. Kínált viszont annál érté­ke­sebb már­ványt. Fel­jebb húzód­va kicsit a Rusz­ka-patak men­tén, a Rusz­ki­cai bánya­te­le­pen gigá­szi már­vány­töm­bök jel­zik: a „magyar Car­ra­ra” föld­jén járunk. A rusz­ki­cai már­vány jó hír­ne­vét Feren­czy Ist­ván szob­rász­mű­vész­nek is köszön­he­ti, aki a Hof­mann csa­lád révén jutott el ide és szá­mos alko­tá­sá­hoz innen szer­zett be alap­anya­got.

Hazajáró epizódban szerepelt: