Rónaszék

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
1/10

Róna­szék ma is magyar több­sé­gű. A tele­pü­lés nagy múl­tú sómű­ve­lé­sé­ről híres. Róna­szák azon­ban egy szép kas­téllyal is büsz­kél­ked­het, amit ere­de­ti­leg sóbá­nya hiva­tal­nak épí­tet­tek, majd az Apa­fi csa­lád­hoz került. Tőlük vásá­rol­ta meg II. Rákó­czi Ferenc a kas­télyt, míg végül a magyar király tulaj­do­ná­ba került.

Egy­kor Rónaaszék für­dő­i­ről is híres volt, ám a szov­jet meg­szál­lás után – úgy, ahogy a sóbá­nyák is – bezár­ták kapu­i­kat.

Érde­mes meg­lá­to­gat­ni a tele­pü­lés 200 éves kato­li­kus temp­lo­mát is.

Hazajáró epizódban szerepelt: