Rimakokova és a Kokava Línia

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
3/10

És hogy mennyi ipar­ágat virá­goz­tat­tak fel a Vepor erdei, erről mesél a For­gách csa­lád ősi bir­to­ka, Rima­kok­ova is, ahol egé­szen az 1930-as éve­kig műkö­dött üveg­gyár.

Ma már az ősi mes­ter­sé­gek helyett inkább a béke ipar­ága, a turiz­mus dívik erre­fe­lé. A Rima­kok­ova felet­ti erdei üdü­lő­he­lyen, az Ipoly turis­ta­ház­ban gömö­ri magyar szó­val vár­ják a ven­dé­ge­ket.

A kok­a­vai sza­bad­idő köz­pont télen főleg a síe­lés­ről, nyá­ron a csend­ről és a nyu­ga­lom­ról szól. Az üdü­lő­hely remek kiin­du­ló­pont a kör­nyék túrá­i­hoz.

Hazajáró epizódban szerepelt: