Pro Kalodiensis Egyesület — Kalonda

Pro Kalodiensis Egyesület — Kalonda

Uticélok / Felvidék / Nógrád

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Az Egyesület kulturális eseményeire való belépő díjából: 30%

Minden HHTE tag és egy fő.
20 fő feletti csoportok megegyezés alapján további kedvezményekben részesülnek.

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Papp Sándor

Kalonda
Vasút utca 1.
(Szlovákia)

GPS: 48.25777, 19.65654

Telefonszám:

00 421 903 534 497


E-mail:Kalon­da tele­pü­lés a tri­a­no­ni határ men­tén, a Nóg­rád megyei Ipoly­tar­nóc szom­széd­sá­gá­ban talál­ha­tó. Egye­sü­le­tünk nagy­ban hoz­zá­já­rul a tele­pü­lés palóc mivol­tá­nak a meg­őr­ző­sé­hez. Az egy­ko­ri határ­át­ke­lő­hely épü­le­te mel­lett 2018  máju­sá­ban fel­ál­lí­tott Palóc Határ­ke­resz­tet 70 tele­pü­lés­ről ado­má­nyo­zott faanyag­ból ácsol­ta össze az Ipoly völ­gye palóc­sá­ga, és állí­tot­ta fel ünne­pi kere­tek között. Arra kér­jük a hoz­zánk láto­ga­tó­kat, hogy hoz­za­nak egy sza­la­got a kereszt­re, amely így válik zarán­dok­hellyé.

Kíná­la­tunk:

A Somos­kő­új­fa­lu – Kalon­da határ­sáv­ban 30km hosszan, kilá­tó­val, pihe­nő­he­lyek­kel kiala­kí­tott terep­ke­rék­pá­ros és gya­lo­gos turis­ta­ös­vény vár­ja a túrá­zó­kat.

Kalon­dán a Palóc Múze­um és Közös­sé­gi Ház­ban állan­dó kiál­lí­tás mutat­ja be a helyi palóc éle­tet.

A vas­út­ál­lo­más­sal szem­ben a Malom park­ban az egy­ko­ri kalon­dai vízi­ma­lom­nak állí­tot­tunk emlé­ket, a malom kicsi­nyí­tett másá­ban még a malom­ke­rék is meg­for­gat­ha­tó kézi erő­vel.