Pribékfalva

Uticélok / Partium / Bányavidék
Nehézségi szint:
3/10

A Tele­ki­ek hagya­té­ka Pri­bék­fal­va 1700-as évek­ben épült kas­té­lya. Iga­zi poli­hisz­tor — író, poli­ti­kus és aka­dé­mi­kus – volt gróf Tele­ki Géza, aki fényes kas­té­lyá­ból igaz­gat­ta bir­to­kát. Egyet­len fia, a későb­bi föld­rajz­tu­dós és minisz­ter­el­nök, Tele­ki Pál is itt töl­töt­te gyer­mek­éve­it. Tri­a­non után a bir­to­kot elvet­ték, de a kas­tély meg­ma­radt, így Tele­ki Pál még a két hábo­rú között is szí­ve­sen tért vissza Pri­bék­fal­vá­ra.  A II. világ­há­bo­rú után a Tele­ki­ek­nek vég­leg el kel­lett hagy­ni­uk Pri­bék­fal­vát, azóta a kas­tély elha­gya­tot­tan áll.

Hazajáró epizódban szerepelt: