Pozba

Nehézségi szint:
1/10

Erre veze­tett a zarán­do­kok útja is a pálo­sok mária­csa­lá­di kegy­he­lye felé. Úgy tart­ja az emlé­ke­zet, hogy Poz­ba mel­lett az erdő­ben rend­re meg­pi­hen­tek. Egyik alka­lom­mal for­rás­ra buk­kan­tak, mely­nek vizé­től cso­dá­la­tos gyó­gyu­lá­sok tör­tén­tek. A cso­dák híre messze ter­jedt, így lett a koráb­bi pihe­nő­hely, Poz­ba maga is a búcsú­sok új úti­cél­ja. 1841-ben kis kápol­na is épült a cso­da­kút köze­lé­ben, ami később össze­dőlt, de Har­ris József espe­res-plé­bá­nos buz­gól­ko­dá­sá­ra 1914-ben újra­épült a Hét­fáj­dal­mú Szűz­anya tisz­te­le­té­re. Sőt, Har­ris József 12 esz­ten­dő múl­va egy másik kápol­nát is emel­te­tett, Szűz Mária szent neve tisz­te­le­té­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: