Porolissum (Mojgrád)

Uticélok / Partium / Szilágyság
Nehézségi szint:
2/10

A Mesze­si kapu stra­té­gi­ai fon­tos­sá­gát már az óko­ri róma­i­ak fel­is­mer­ték, ami­kor itt épí­tet­ték fel kato­nai erőd-váro­su­kat, Por­olis­su­mot.

Tra­i­a­nus, Mar­cus Aure­li­us, majd Had­ri­a­nus után hosszú, néma évszá­za­dok követ­kez­tek, míg­nem rom­ja­in I. Géza kirá­lyunk fia, Álmos her­ceg apát­sá­got ala­pí­tott.

Hazajáró epizódban szerepelt: