Pogány-havas (Csíki-havasok)

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
4/10

Őstör­té­ne­tünk­re oly jel­lem­ző, hogy a Pogány­nak neve­zett hava­son a gyu­la­fe­hér­vá­ri római kato­li­kus főegy­ház­me­gye 1000 éves ala­pí­tá­sá­nak emlé­ké­re áll fake­reszt, ami­nek fel­ira­ta a magyar­ság ősi Krisz­tus-hité­re emlé­kez­te­ti a ván­dort, aki innen meg­cso­dál­hat­ja a Nagy-Hagy­más mész­kő­szik­lá­it, vala­mint a Tar-kő havast és a gyi­me­si tájat is.

Hazajáró epizódban szerepelt: