Perkő-tető

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
3/10

A Per­kő-tetőn, ahol egy­kor a szé­kek főem­be­rei össze­gyűl­tek, hogy a szé­ke­lyek peres ügye­i­ben dönt­se­nek, vala­mi­kor az egyik leg­ré­geb­bi szé­kely vég­vár állott. Szent­lé­lek várát előbb a tatá­rok, majd hely­re­ál­lí­tá­sa után a törö­kök is lerom­bol­ták.

A tetőn ma egy külön­le­ges, öttor­nyú, kelet­elt épí­té­sű Árpád-kori rotun­da áll. A Szent Ist­ván kápol­na a három­szé­ki­ek leg­hí­re­sebb búcsú­já­ró helye, amely­nek kör­nyé­ke min­den év Szent Ist­ván király nap­ján búcsú­já­rók ezre­i­vel telik meg.

Hazajáró epizódban szerepelt: