Outback

Uticélok / Ausztrália
Nehézségi szint:
1/10

Auszt­rá­lia bel­ső része, az Out­back a 19. szá­za­dig tel­je­sen isme­ret­len volt az euró­pa­i­ak szá­má­ra. Az első expe­dí­ci­ó­kat John McDo­u­all Stuart, skót fel­fe­de­ző vezet­te. Az ősla­kók évez­re­des ösvé­nye­it követ­ve első euró­pa­i­ként jutott át a siva­ta­gon Ade­la­ide-től Dar­wi­nig. A róla elne­ve­zett 3000 kilo­mé­te­res út, a Stuart High­way Auszt­rá­li­át dél­ről észak felé sze­li át.

A siva­tag per­sze ezen a részen nem jelent való­di siva­ta­got, hisz annyi har­mat azért van, hogy a szí­vó­sabb növé­nye­ket a hosszú, esőt­len idő­sza­kok­ban is ellát­ja ned­ves­ség­gel. Min­den­eset­re a táj euró­pai szem­mel néz­ve szo­kat­lan.

Hazajáró epizódban szerepelt: