Dél-Ausztrália — Adelaide-ből az Outback-be
Hazajáró műsorok

Dél-Ausztrália — Adelaide-ből az Outback-be

259. rész
"Egy egész földrészt elfoglaló ország kezdeteiben rosszhírű fegyencgyarmat volt. Nagy-Britannia javíthatatlan csavargóinak és gonosztevőinek «javítóintézete». Az angolszász gyarmatosítóknak százötven esztendő is elegendő volt, hogy a rettegett fegyenctelepből a brit világbirodalom egyik hatalmas és gazdag tagállamát fejlessze ki. Ausztrália fejlődésének útja a kezdeti ismeretlenségből és kulturálatlanságból igen meredeken vezetett a gazdasági és politikai függetlenségig."
Bakonyi Béla: A százötvenéves Ausztrália (1938)

Minél távo­labb kerül az ember a hazá­já­tól, annál inkább érzi ellen­áll­ha­tat­lan von­zá­sát. „Más föld, más ég, más táj, más nép” fogad­ja messze ide­gen­ben. De van­nak idők, ami­kor bár­mennyi­re is nehéz, men­ni kell. A Haza­já­ró meg már csak olyan, hogy ahol magya­rok élnek, oda előbb-utóbb el kell láto­gas­son. Legyen az egy rej­tett zuga a Kár­pát hazá­nak, vagy akár a lehe­tő leg­tá­vo­lab­bi: a „Ter­ra Aust­ra­lis Incog­ni­ta” – az isme­ret­len déli föld­rész. A leg­ki­sebb, leg­ala­cso­nyabb és leg­szá­ra­zabb kon­ti­nens, egy­ben Föl­dünk leg­na­gyobb és leg­ősibb táját hor­do­zó szi­ge­te: Auszt­rá­lia. Elsza­kad­va a töb­bi szá­raz­föld­től, párat­lan, ősi élő­vi­lá­got őrzött meg. És bizony, annyi­ra elbújt a déli fél­te­kén, hogy a fehér ember csak a 18. szá­zad­ban tele­pe­dett meg az „ötö­dik kon­ti­nen­sen”. Azóta is csu­pán 25 mil­li­ó­an élnek itt, közü­lük mint­egy 120000 magyar gyö­ke­rű ember, aki­ket a tör­té­ne­lem kény­sze­re vagy a kaland­vágy indí­tott útnak. A diasz­pó­rát járó utunk most hoz­zá­juk is elért. Mert a magya­rok után, ha kell, a világ végé­re is elme­gyünk.

Látnivalók / Ausztrália

A mint­egy 800 kilo­mé­ter hosszan húzó­dó Mount-Lofty-Flin­ders Ranges hegy­lánc tete­jé­ről cso­dá­la­tos kilá­tás nyí­lik Ade­la­ide-re és kör­nyé­ké­re.

Bővebben...

Auszt­rá­lia bel­ső része, az Out­back a 19. szá­za­dig tel­je­sen isme­ret­len volt az euró­pa­i­ak szá­má­ra. Az első expe­dí­ci­ó­kat John McDo­u­all Stuart, skót fel­fe­de­ző vezet­te. Az ősla­kók évez­re­des ösvé­nye­it követ­ve első euró­pa­i­ként jutott át a siva­ta­gon Ade­la­ide-től Dar­wi­nig. A róla elne­ve­zett 3000 kilo­mé­te­res út, a Stuart High­way Auszt­rá­li­át dél­ről észak felé sze­li át.

A siva­tag per­sze ezen a részen nem jelent való­di siva­ta­got, hisz annyi har­mat azért van, hogy a szí­vó­sabb növé­nye­ket a hosszú, esőt­len idő­sza­kok­ban is ellát­ja ned­ves­ség­gel. Min­den­eset­re a táj euró­pai szem­mel néz­ve szo­kat­lan.

Bővebben...

Auszt­rá­lia egyik leg­is­mer­tebb nem­ze­ti jel­ké­pe az Ayers-szik­la, vagy ahogy az ősla­ko­sok hív­ják: Uluru lekop­ta­tott tanú­he­gye. A szi­get­sze­rű­en kiemel­ke­dő szik­la­for­má­ció egy ősré­gen itt húzó­dott hegy­lánc marad­vá­nya.

A nagy, vörös szik­la külön­le­ges­sé­ge, hogy a nap külön­bö­ző idő­sza­ka­i­ban ide­eső fény hatá­sá­ra úgy tűnik, mint­ha vál­toz­tat­ná a szí­nét. Érde­mes kör­be­jár­ni a 10 km kerü­le­tű szik­la­töm­böt.

1873-ban Wil­li­am Gos­se fedez­te fel és nevez­te el Dél-Auszt­rá­lia akko­ri főkor­mány­zó­ja, Sir Hen­ry Ayers tisz­te­le­té­re az ősla­ko­sok által Uluru­nak neve­zett szik­lát.

Az abori­gi­nal ősla­ko­sok is évez­re­dek óta szent hely­ként tisz­te­lik az Ulurut.

Bővebben...

A helyi nyel­ven Kata Tju­ta hason­ló­an ala­kult ki, mint az Uluru, de az eró­zió már job­ban kikezd­te. A szűk szo­ro­sok­ban érde­mes egy sétát ten­ni.

Bővebben...