Otocsán

Otocsán

Uticélok / Délvidék / Tengermellék
Nehézségi szint:
2/10

Oto­csán váro­sa sokat szen­ve­dett egy­kor a török táma­dá­sok­tól, de a Frange­pá­nok úgy meg­erő­sí­tet­ték a fala­it, hogy bár­mennyi is jött, egy ellen­ség­nek sem sike­rült elfog­lal­nia. Aztán a Frange­pán kor­szak letű­né­se után 1746-tól már a kato­nai határ­őr­vi­dék köz­pont­ja lett, Mária Teré­zia ren­del­ke­zé­sé­re.

De Jugo­szlá­via sem tud­ta vég­leg eltö­röl­ni a hatá­ro­kat ezen a vidé­ken. Fel­bom­lá­sa után, 1991-ben a Hor­vát­or­szág­hoz került város­kát már a szer­bek támad­ták. A 4 évig tar­tó ost­rom­nak nem­csak épü­le­tek, de sok hor­vát kato­na és civil esett áldo­za­tá­ul. A har­cos idők sok emlé­kün­ket elso­dor­ták, de az oto­csá­ni haran­gon a koro­nás címer még a király­sá­got idé­zi.

Hazajáró epizódban szerepelt: