Orsova

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
2/10

Ahol a Cser­na folyó a Duná­ba ömlik, ott van Orso­va. De ez már nem az az Orso­va, mert 1968 és 72 között Cea­u­ces­cu és Tito közö­sen meg­épí­tet­te a Vas­ka­pu erő­mű­vet, így a Duna elárasz­tot­ta a régi Orso­vát. Mert a kilo­wat­tok fon­to­sab­bak vol­tak a régi város­nál, ami fölött ma már vígan motor­csó­nak­áz­nak. Hol van már a róma­i­ak ősi Dier­na castru­ma, a közép­ko­ri magyar király­ság vég­vá­ra, az oszt­rá­kok határ­sán­cai, a magyar és német több­sé­gű nyüzs­gő határ­vá­ros? Már csak emlé­ke él itt Szent Lász­ló­nak, Zsig­mond király­nak, Hunya­di Lász­ló­nak, Thö­kö­ly Imré­nek, amit a hatal­mas víz­tö­meg és a pane­lek ren­ge­te­gei sem tud­nak elhal­vá­nyí­ta­ni.

Annak ide­jén itt töl­töt­te utol­só éjsza­ká­ját magyar föl­dön Kos­suth Lajos, és volt idő, ami­kor a Magyar Szent Koro­nát is itt rej­tet­ték el. Azon a helyen 1854-ben Koro­na Kápol­nát emel­tek, ami ma már víz alatt van.

Az 1976-ban épült kato­li­kus temp­lom­ban német, magyar, román és cseh nyel­vű misé­ket is celeb­rál­nak. A Szent Koro­na Szö­vet­ség 2004-ben állí­tott emlék­táb­lá­ja idé­zi fel a Szent Koro­na orso­vai őrzé­sé­nek tör­té­ne­tét.

Hazajáró epizódban szerepelt: