Ördögkút

Uticélok / Partium / Szilágyság
Nehézségi szint:
1/10

A Meszes gerin­cén halad­va érjük el az Ördög­ku­tat. A hagyo­mány úgy tart­ja, ahol az erdő­ség köze­pén egy házi­kó állt, mel­let­te kút­tal, s a ház vil­lám­csa­pás­ban leégett, nos, éppen azon a helyen ala­kult ki Ördög­kút.

A közép­ko­ri tele­pü­lés már csak árnyé­ka önma­gá­nak, a Bay csa­lád kas­té­lya omla­doz­va vár­ja, hogy betel­je­sül­jön a sor­sa. Ez az utol­só magyar emlék a falu­ban. A 19. szá­zad­ban élte fény­ko­rát a tele­pü­lés, refor­má­tus magyar csa­lá­dok lak­ták a falut. Az 1970-es évek­ben aztán lebon­tot­ták a falu temp­lo­mát, eltűn­tek a magya­rok is, ma már csak romá­nok élnek Ördög­kú­ton.

Hazajáró epizódban szerepelt: