Ordaskő

Ordaskő

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
7/10

Mesé­lik, hogy 1981. május 13-án, a kör­nyék fér­fi­la­kos­sá­ga fel­vo­nult egy tele­ví­zi­ó­val az Ordas-kőre, hogy ott szur­kol­ja ki a Magyar­or­szág – Romá­nia lab­da­rú­gó világ­baj­no­ki selej­te­zőn a magyar győ­zel­met. Min­den bizonnyal Faze­kas Lász­ló is tud­ja, mennyi erdé­lyi magyar­nak oko­zott bol­dog­sá­got a 18. perc­ben szer­zett győz­tes gól­ja. Ez is eszünk­be jut a hófe­hér szik­lák tar­kí­tot­ta mész­kő­ge­rin­cen, amely­nek leg­ma­ga­sabb pont­ja 1250 méter­rel van a ten­ger szint­je felett. Ami a kilá­tást ille­ti, innen kivá­ló­an mutat­ja magát a szem­köz­ti Szé­kely­kő, de a túl­ol­da­li Vidaly­kő­re és a Kőkö­zi-szo­ros­ra is szép a kilá­tás.

Turis­ta­út nem vezet az Ordas­kő­re, de a Toroc­kó­szent­györgy felől érke­ző kék kereszt­ről több ösvény is levá­lik, amely a csúcs­ra megy.

Hazajáró epizódban szerepelt: