Oklánd és Homoródújfalu

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
2/10

Oklánd Bene­dek Elek sze­rint egy “ala­csony hegyek közé mélye­dő tágas és elég­gé ter­mé­keny völgy­ben csi­no­san épült köz­ség.”

A régi csi­nos­sá­got ma is őrzi a jó két­száz éves fes­tett szé­kely­ka­pu, amin belé­pünk az uni­tá­ri­us por­tá­ra.

A Homo­ród-men­te leg­szebb temp­lo­ma az oklán­di. Alap­ja 13. szá­za­di, így fala­it közép­ko­ri fres­kók díszí­tik.

Tar­fe­jű dom­bok koszo­rú­já­ban tar­tunk tovább dél­nek, torony­iránt Szé­kely­föld déli határ­te­le­pü­lé­se, Homo­ród­új­fa­lu felé. Az uni­tá­ri­us temp­lo­mot öve­ző teme­tő­kert egyik sír­kö­ve az első világ­há­bo­rú­ban hősi halált halt Feke­te Mik­lós tize­des­nek állít emlé­ket.

Hazajáró epizódban szerepelt: