Nyírponk

Uticélok / Székelyföld / Háromszék
Nehézségi szint:
3/10

Ez az a magas­lat, ahol Vitéz Mező Ferenc kato­ná­i­val az utol­só töl­té­nyig és lehe­le­tig küz­dött sike­re­sen a hazánk­ra törő szov­je­tek ellen, hősi­e­sen fedez­ve a magyar csa­pa­tok vissza­vo­nu­lá­sát 1944. szep­tem­ber 3‑án. Az Úz völ­gyet áttör­te a 7. Ukrán Gár­da­had­se­reg, elég jelen­tős csa­pa­tok indul­tak meg Fel­ső-Három­szék felé, és itt fog­lalt állást a 24-es Szé­kely-Határ­va­dász zász­ló­alj egy gép­pus­kás sza­ka­sza, Mező Ferenc tar­ta­lé­kos zász­lós veze­té­sé­vel. Az utol­só töl­té­nyig küz­döt­tek. Az oro­szok, itt ezt a helyet nem tud­ták elfog­lal­ni, Mező Ferenc is elesett, és 17-én meg­kap­ta a magyar arany tisz­ti keresz­tet.

Hazajáró epizódban szerepelt: