Nyíres rezervátum és a Bucsin-tető

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
4/10

A Gyer­gyói-meden­ce pere­mén, Bor­zont hatá­rá­ban a ter­mé­sze­ti rit­ka­ság szám­ba menő nyír­fa­er­dőn, a Nyí­res rezer­vá­tu­mon keresz­tül visz utunk a Bucsin-tető felé. A Gyer­gyói-meden­cét és a Kis-Kükül­lő völ­gyét össze­kö­tő 1853-ban épült út hágó­ja, a Bucsin ked­velt turisz­ti­kai köz­pont. Főleg az alfal­vi szé­ke­lyek hét­vé­gi üdü­lő­he­lye nyá­ron, mint gya­log­tú­rák kiin­du­ló­pont­ja, télen, mint sípa­ra­di­csom vár­ja láto­ga­tó­it. A tetőn a Buj­do­só Pan­zió vár­ja szál­lás­sal és házi­as éte­lek­kel a meg­fá­radt ván­dort.

Hazajáró epizódban szerepelt: