Nyikómalomfalva

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

A Cse­re tető és a Rez-tető között ül a völgy­ben az egyet­len tele­pü­lés, ame­lyik fel­vet­te a folyó nevét: Nyi­kó­ma­lom­fal­va.

“Fehér­nyi­kó három mal­ma Falunk nevét arról kap­ta.”- szól az idé­zet, ami sze­rint a falu folyó­ja haj­da­nán több vízi­mal­mot is haj­tott. Malom már nincs, de itt sora­koz­nak még a falu­ké­pet meg­ha­tá­ro­zó fara­gott szé­kely­ka­puk. Malom­fal­va ugyan­is az udvar­hely­szé­ki kapu­fa­ra­gás köz­pont­ja. A helyi mes­ter­em­be­rek akkor is farag­tak, ami­kor a román állam rátet­te a kezét az erdők­re. Az anek­do­ta sze­rint ebben a nehéz idő­ben kér­dez­te az egyik szé­kely a másik­tól: „Hát ezután már miből csi­ná­lunk kaput? – mire a tár­sa rámu­ta­tott a fel­irat­ra: „Isten sege­del­mé­ből!”

A fafa­ra­gás tudo­má­nya apá­ról-fiú­ra szállt.

Hazajáró epizódban szerepelt: