Niagara-vízesés

Uticélok / USA
Nehézségi szint:
1/10

A víz­esé­sek a kana­dai oldal­ról a leg­bá­mu­la­to­sab­bak. Szin­te kar­nyúj­tás­nyi­ra van a Pat­kó-zuha­tag, de szem­ben az Ame­ri­ká­nak jutott kiseb­bik része is elis­me­rés­re mél­tó.

Nem kis mun­ká­ja van a ter­mé­szet­nek ebben a párat­lan jelen­ség­ben. Az utol­só jég­kor­szak ide­jén tör­tént, hogy egy hatal­mas gleccser olva­dá­sa miatt az Erie-tó vize kiönt­ve med­ré­ből, észak­ra foly­va kiala­kí­tot­ta a mint­egy 100 méter­rel ala­cso­nyab­ban fek­vő jég­váj­ta meden­cé­ben az Onta­rio-tavat. A két tó közöt­ti lej­tő lép­cső­jén ala­kult ki a Nia­ga­ra-víz­esés.

Hajó­ra száll­va test­kö­zel­ből is meg­ta­pasz­tal­hat­juk a lezú­gó víz ere­jét. Az ame­ri­kai zuha­tag főleg innen mutat­ja meg mére­te­it. A Pat­kó-víz­esés lábá­nál már az eső­ka­bát sem segít.

Hazajáró epizódban szerepelt: