Néra-szurdok

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
3/10

A Szö­ré­nyi-hegy­ség­ben ere­dő Néra 126 kilo­mé­te­ren át öntö­zi a dél­vi­dé­ki tájat, mielőtt a Duná­ba ömlik. A bővi­zű, sebes patak az Ani­nai-hegy­ség mész­kő szik­lá­i­ban tört magá­nak utat, kiala­kít­va a Bán­ság leg­hosszabb és leg­lát­vá­nyo­sabb mész­kő­szo­ro­sát, a Néra-szur­do­kot.

A völgy köze­pén egy gáz­lón át vezet az út. Itt talál­ha­tó a szur­dok egyik leg­szebb gyöngy­sze­me, az Ördög-tó. A hatal­mas bar­lang­fel­sza­ka­dás­ban kiala­kult kékes­zöld tavat a föld alatt a Néra táp­lál­ja. A fák között tün­dök­lő karszt­tó mély­sé­ge a 10 métert is eléri.

A szur­dok túl­vé­ge felé egy másik izgal­mas sza­ka­szá­hoz érünk. Az ösvény kisebb-nagyobb alag­uta­kon vezet keresz­tül. Eze­ket a lát­vá­nyos jár­dá­kat még a róma­i­ak vés­het­ték a szik­lák­ba.

Az út néhol a víz­hez egész közel halad az erdő­ben, más­hol meg a hegy olda­lá­ban kiala­kí­tott szűk szik­la­pár­kány­ra emel­ke­dik, remek pano­rá­mát kínál­va a folyó­ra és a völ­gyét öve­ző több száz méte­res szik­lák­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: