Nemeshódos

Uticélok / Felvidék / Csallóköz
Nehézségi szint:
2/10

Nemes­hó­dos Pozsony várá­nak egy­ko­ri ura­dal­má­hoz tar­to­zott.

A Hódossy csa­lád ősi ura­dal­má­ban nagy hagyo­má­nya van a refor­má­ci­ó­nak. A XIX. szá­zad­ban a duna­szer­da­he­lyi kál­vi­nis­ták a hodo­si temp­lom­ba jár­tak isten­tisz­te­let­re. Hosszú ide­ig az 1786-ban épült temp­lom volt az egyet­len hely, ahol val­lá­su­kat gya­ko­rol­hat­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: