Négyfalu (Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu)

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
3/10

Ere­de­ti­leg Hét­fa­lu, a hét­fa­lu­si csán­gók lak­ják. A tele­pü­lés­rend­szer a 12–13. szá­zad­ban ala­kul­ha­tott ki, min­den való­szí­nű­ség sze­rint az ide­ren­delt bese­nyő határ­őrök leszár­ma­zot­tai. Ebből Négy­fa­lut, Bács­fa­lut, Tür­köst, Cser­nát­fa­lut és Hosszú­fa­lut 1950-ben Sze­cse­le­vá­ros néven egy­be­ol­vasz­tot­ták.

A hét­fa­lu­si csán­gók java része evan­gé­li­kus, így Tür­kö­sön az evan­gé­li­kus temp­lom kert­jé­ben talál­ha­tó a világ­há­bo­rús emlék­mű. Érde­kes­ség, hogy itt hímez­ték Kos­suth Lajos szem­fe­de­lét, és a temp­lom­kert rózsa­bok­ra­i­nak szir­ma került a halot­ti pár­ná­ba is. A temp­lom szom­széd­sá­gá­ban áll a kúria, ami a Nép­raj­zi Múze­um­nak ad ott­hont, és Hét­fa­lu­ra jel­lem­ző kapu­já­val hív­ja fel magá­ra a figyel­met.

Cser­nát­fa­lu­ban van Bras­són kívül az egyet­len magyar közép­is­ko­la a megyé­ben, de már van magyar óvo­da és nap­kö­zi is. A város szé­li teme­tő­ben talál­ha­tó az egy­kor a főte­ret éke­sí­tő, a ’48-as sza­bad­ság­harc hőse­i­nek emlé­ket állí­tó Csán­gó Szo­bor.

Hazajáró epizódban szerepelt: