Negoj-csúcs

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
5/10

A leg­ősibb nevén Juhász­kő-csúcs első ismert meg­má­szó­ja 1837-ben Micha­el Ack­ner lel­kész volt. S itt kell meg­em­lé­kez­nünk a nagy­sze­be­ni magyar ter­mé­szet­já­rás meg­szer­ve­ző­jé­ről, az EKE helyi osz­tá­lyá­nak ügy­vi­vő­jé­ről, Sza­lay Bélá­ról is, aki nem­csak hava­si uta­kat tárt fel és tudo­má­nyos igé­nyű kala­u­zo­kat írt, de 1909-ben méré­se­i­vel ő álla­pí­tot­ta meg első­ként, hogy a Mol­do­ván-csúcs maga­sabb az addig leg­ma­ga­sabb­nak hitt Negoj­nál. Fel­is­me­ré­sét akkor még két­ke­dés­sel fogad­ták, oly­annyi­ra, hogy román szak­em­be­rek egé­szen 1958-ig a Negojt tar­tot­ták orszá­guk leg­ma­ga­sabb csú­csá­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: