Nagysomkút

Uticélok / Partium / Bányavidék
Nehézségi szint:
3/10

Miu­tán Kővá­rat lerom­bol­ták, az addi­gi jelen­ték­te­len falucs­ka sze­re­pe fel­ér­té­ke­lő­dött, és Kővár­vi­dék köz­pont­ja lett. 1905-öt írtunk, ami­kor szol­ga­bí­ró­ját a román több­sé­gű kerü­let ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­jé­vé válasz­tot­ták. Tele­ki Pál­nak hív­ták a fia­tal­em­bert, aki később hazánk minisz­ter­el­nö­ke lett. Bizo­nyá­ra sokat imád­ko­zott az 1896-ban épült kato­li­kus temp­lom­ban, amely­nek főol­tár­ké­pé­ről Bara­bás Mik­lós alko­tá­sa, Szent Lász­ló király köszön ránk.

Hazajáró epizódban szerepelt: