Nagymarton

Uticélok / Őrvidék

A Vul­ka-völgy leg­je­len­tő­sebb tele­pü­lé­se, a Nagy­mar­to­ni csa­lád egy­ko­ri bir­tok­köz­pont­ja: Nagy­mar­ton. A 16. szá­zad­ban több­ször is dúl­ta a török, majd a 17.-től az Ester­há­zy­ak bir­to­ka lett.

Itt szü­le­tett 1757-ben a neves bota­ni­kus, Kita­i­bel Pál is.

Közép­ko­ri ere­de­tű, védő­fal­lal öve­zett Szent Már­ton plé­bá­nia­temp­lo­mát több­ször átépí­tet­ték és bőví­tet­ték, amint magyar nyel­vű fel­ira­ta is mutat­ja, leg­utóbb 1907-ben.

Hazajáró epizódban szerepelt: