Nagycenk

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

A Szé­che­nyi csa­lád régi bir­to­ka, Nagy­cenk nem­csak üres és fény­űző kül­ső­ség, hanem lel­ki és szel­le­mi tar­tal­mat, nem­ze­ti örök­sé­get hor­doz: a magyar­ság leg­na­gyobb­ja­i­nak böl­cső­he­lye.

A Nádasdyak régi bir­to­ka 1711-ben szállt vég­le­ge­sen a Szé­ché­nyi csa­lád­ra, amely­nek nem­ze­dé­kei, ha kel­lett poli­ti­kus­ként, állam­fér­fi­ként, ha kel­lett Isten szol­gá­ja­ként, főpap­ként, ha kel­lett fegy­ver­rel a kéz­ben, kato­na­ként har­col­tak a nem­ze­tért. Gon­dol­junk csak Szé­csé­nyi György érsek­re, Magyar­or­szág prí­má­sá­ra. Vagy Szé­ché­nyi Antal gene­rá­lis­ra, aki 1750 körül kezd­te meg a kas­tély épí­té­sét. Uno­ka­öccse, Szé­ché­nyi Ferenc 1783-ban köl­tö­zött ide és ura­dal­mi köz­pont­tá tet­te Cen­ket. Több tíz­ezer dara­bos gyűj­te­mé­nyét nem magá­nak tar­to­gat­ta, a nem­zet­nek aján­dé­koz­ta, meg­te­remt­ve a Magyar Nem­ze­ti Múze­um alap­ja­it.

És jött az új nem­ze­dék, Ist­ván, aki az 1830-as évek­ben meg­újít­tat­ta a kas­télyt… és az egész orszá­got. Iga­zi nem­ze­ti poli­hisz­tor volt: poli­ti­kus, író, köz­gaz­dász, köz­le­ke­dé­si minisz­ter, de elég csak annyit: a „leg­na­gyobb magyar.” Olyan fel­be­csül­he­tet­len élet­mű­vet hagyott maga után, ami szét­fe­szí­ti a kas­tély­ban nyílt emlék­ki­ál­lí­tás kere­te­it. A híd­ve­rő ember a dunai hajó­zás­tól a vas­út fej­lesz­té­sen át a lóte­nyész­té­sig olyan mara­dan­dót alko­tott, ami­vel mél­tán érde­mel­te ki még poli­ti­kai ellen­fe­lei tisz­te­le­tét is. De sor­sa iga­zi magyar sors volt. Mert nem olyan örök­sé­get hor­do­zott, ami meg­en­ged­te vol­na szá­má­ra, hogy a meg­al­ku­vás útját válassza… ha erre visz az utunk, köszön­jünk be hoz­zá és csa­lád­tag­ja­i­hoz a Szé­ché­nyi Mau­zó­le­um­ba, ahol koszo­rúk és sza­la­gok töme­gei jel­zik: a nem­zet nem felej­ti apos­to­la emlé­két.

Miu­tán a Ron­gyos Gár­da hős har­co­sai kikény­sze­rí­tet­ték, hogy nyolc Sop­ron kör­nyé­ki falu nép­sza­va­zá­son dönt­sön hova­tar­to­zá­sá­ról, 1921. decem­be­ré­ben Nagy­cen­ken 5 fő sza­va­zott Auszt­ria, míg 1026 a Magyar­or­szág­hoz tar­to­zás mel­lett.

Hazajáró epizódban szerepelt: