Muraszombat

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
2/10

Az elcsa­tolt Mura­vi­dék leg­na­gyobb tele­pü­lé­se Mura­szom­bat. Az egy évszá­zad alatt 20000 lako­sú­ra duz­zadt város­ban ma már alig több mint 100 magyar él. A köz­pont ter­je­del­mes park­já­ban a város egyik kul­tu­rá­lis köz­pont­ja, az egy­ko­ri Sza­páry kas­tély áll. A mező­vá­ros közép­ko­ri föld­bir­to­kos csa­lád­ja, a Széchyek épí­tet­te vár­kas­télyt az újko­ri bir­to­kos Sza­páry csa­lád for­mál­ta barok­ká, akik egé­szen a tri­a­no­ni álla­mo­sí­tá­sig itt is éltek. A csa­lád sar­ja­i­nak örök álmát a 14. szá­za­di góti­kus Szent Mik­lós temp­lom alat­ti sír­bol­tok őrzik.

Hazajáró epizódban szerepelt: